Vedtægter for Støtteforeningen til Stensbæk – Den Holistiske Højskole

§ 1.Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1:

Højskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2:

Højskoleforeningen er oprettet den 19. maj 2008 og har hjemsted i Haderslev kommune.

Stk. 3:

Højskolen lejer ejendommen matr. nr. 968 Højrup Ejerlav.

Stk. 4:

Det er Højskolens formål at drive højskole.

Stk. 5:

Højskolens værdigrundlag:

Højskolen bygger på den livsanskuelse, at alle mennesker er skabende og spirituelle væsener med en indre kraft og visdom.

Højskolen arbejder ud fra et holistisk menneskesyn. Krop, sind og ånd hører sammen. Højskolen er en uddannelsesinstitution, der ser mennesket, naturen og verden som en helhed.

Højskolens udgangspunkt er, at mennesket af natur har potentiale til at udvikle sine unikke kvaliteter og evner, til glæde for sig selv, samfundet og verden.

§ 2. Støtteforening

Stk.1:

Følgende kan være medlemmer af støtteforeningen: myndige personer, foreninger m.v. og offentlige myndigheder som føler tilknytning til skolen, og er villig til at bidrage økonomisk til dens drift.

Stk.2:

Bestyrelsen har myndighed til at udelukke personer eller foreninger fra støtteforeningen, der ikke arbejder ud fra højskolens værdigrundlag eller formål.

Stk.3:

Kontingent opkræves en gang årligt.

Stk. 4:

Medlemskab giver ret til èn stemme pr. personlig medlemskab, hustandsmedlemskab kan maksimum udløse 2 stemmer, på generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5:

Højskolens årsregnskab kan ved henvendelse til højskolen rekvireres fra 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og byggeregnskaber. Højskolens medarbejdere har ligeledes ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Højskolens drift

Stk. 1:

Højskolens drift finansieres ved, elevbetaling og økonomiske bidrag fra støtteforeningen og andre interesserede.

Stk. 2:

Højskolens midler må alene komme højskolevirksomheden til gode.

Stk. 3:

Overskud ved højskolens drift tilfalder højskolen og skal i passende omfang anvendes til anbringelse af likvide midler, og i øvrigt til størst mulig gavn for højskolen.

§ 4. Generalforsamlingen.

Stk. 1:

Generalforsamlingen består af støtteforeningens medlemmer.

Stk. 2:

Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne.

Stk. 3:

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages og varsel med følgende dagsorden:

1. Valg af en ordstyrer og en referenterne

2. Bestyrelsens beretning

3. Forstanderens beretning

4. Godkendelse af årsregnskab og fremlæggelse af budget

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

8. Valg af to folkevalgte revisorer, hvoraf den ene er på valg i lige år, og den anden i ulige år.

9. Eventuelt

​Stk. 4:

Almene forslag skal være bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Almene forslag behandles på general forsamlingen uden forudgående udsendelse til medlemmerne.

Forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 60 dag før generalforsamlingen. Forslag til vedtægts ændringer sendes ud sammen med indkaldelsen. Vedtægtsændringer kræver godkendelse af mindst 3/4, af de fremmødte medlemmers stemmer.

​Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 20 % af støtteforeningens medlemmer ønsker det. Den kan indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal vedlægges en dagsorden for mødet.

Stk. 6:

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer, jf. dog § 12, stk. 1.

Stk. 7:

Medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8:

Referent fører referat over beslutninger vedtaget på generalforsamlingen. Referatet underskives af ordstyrer og opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1:

Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer, som vælges på generalforsamlingen blandt støtteforeningens medlemmer.

Desuden vælges 2 suppleanter. Suppleanten arbejder på samme vilkår som resten af bestyrelsen, dog uden stemmeret.

Stk. 2:

Stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan ske. 4 medlemmer vælges i lige år mens 3 medlemmer vælges i ulige år.

Suppleanten vælges for en 1-årig periode. Genvalg kan ske.

Stk. 3:

Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem jf. vedtægterne § 7, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Suppleanten indtræder da i bestyrelsen og skal sidde perioden for det afgående bestyrelsesmedlem ud.

Stk. 4:

Faste medarbejdere og elever ved højskolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges dog en medarbejderrepræsentant, der sammen med forstanderen deltager i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Stk. 5:

Et bestyrelsesmedlem kan udelukkes, hvis ¾ af den samlede bestyrelse beslutter det. Medlemmet skal have skriftlig begrundelse for udelukkelsen.

Stk. 6:

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1:

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af højskolen, og er herunder ansvarlig for dens økonomi.

Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for højskolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for støtteforeningen.

Stk. 2:

Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og skal godkende ansættelse og afskedigelse af fastansat personale.

Stk. 3:

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4:

Bestyrelsen fastsætter kursistbetalingen én gang om året inden kursus-udsendelse.

Stk. 5:

Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus.

Bemærkninger: bestyrelsen kan beslutte, at denne kompetence skal overgå til forstanderen. Beslutningen skal i så fald fremgå af bestyrelsesprotokollen.

Stk. 6:

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af et retvisende årsregnskab, jf. § 10, stk. 1.

Stk 7:

Bestyrelsen laver en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag. (f.eks. om maden, værtsskabet, undervisningen osv. – I forbindelse med sæsonens afslutning

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1:

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne finder det nødvendigt. Der afholdes dog mindst 4 møder om året.

Stk. 2:

Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.

Stk. 3:

Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat, indføres i en beslutnings referat. Efter hvert møde underskrives referatet af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5:

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6:

En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller højskolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 7:

Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 8:

Bestyrelsesmedlemmer må alene modtage honorar for arbejdsopgaver, der ikke udføres som led i normalt bestyrelsesarbejde

Stk. 9:

Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. Højskolens daglige ledelse

Stk. 1:

Den daglige ledelse af højskolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2:

Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3:

Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af højskolen.

Stk. 4:

Forstanderen ansætter og afskediger løse medarbejdere. Ved fastansættelse og afskedigelse af fast personale, skal bestyrelsen godkende beslutningen.

Stk. 5:

Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

​§ 9 . Regnskab og revision

Stk.1:

Årsregnskabet udarbejdes hvert år inden den 1. april. Årsregnskabet gennemgås af de på generalforsamlingen valgte 2 interne revisorer,

Stk. 2:

Senest den 1. april sendes det reviderede regnskab til bestyrelsens formand

. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede årsregnskab inden fremlæggelse for generalforsamlingen

Stk. 3:

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 4:

Foreningens regnskab føres i henhold til gældende lovgivning, og bestyrelsen bemyndiges til at antage offentlig registreret revisor til at foretage regnskabs- og revisionsmæssig assistance.

Bestyrelsen blev valgt på den ekstraordinære generalforsamlingen den 1/2 2021.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Eva Birk - forkvinde

Jack Haahr Andersen - næstformand

Jørn Blander - kasserer

Pernille Nissen - medlem

Alex Birk - medlem

​Rikke Agergaard - suppleant

Corona / Covid 19

Vigtig info om kurser - læs her

Hvem er vi »​

På højskolen har vi hovedsagelig kurser, hvor vi arbejder med personlig udvikling og udvikling den spirituelle bevidsthed

Stensbæk - Den Holistiske Højskole

Stensbækvej 29

6510 Gram

Telefon: 51 36 18 09

Mail: info@holistisk-hojskole.dk

Kontakt os »

Ønsker du yderligere oplysninger så kontakt os.

Kontortid: Mandag til fredag 9.00 - 15.00

​Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få de sidste nyheder direkte på mail.